Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN &thijs

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik door de hulpverlener van de website van &thijs (“website”) in het kader van zijn/haar hulp naar aanleiding van de hulpvraag van een ouder (daaronder mede verstaan een voogd en/of ander gezinslid van het hulpbehoevende kind) (“ouder”) en de dienstverlening door &thijs aan de hulpverlener die daarmee samenhangt. De website is eigendom van en wordt aangeboden door B.V. &thijs (KvK 63940426). Deze voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op ‘www.enthijs.nl’ en worden op eerste verzoek toegestuurd.

1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze voorwaarden worden van toepassing tussen de hulpverlener en &thijs door uitdrukkelijke aanvaarding daarvan door de hulpverlener op de website.

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden is een voorwaarde voor het aanmaken van een hulpverlener-account door de hulpverlener op de website.

1.3 Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing in de relatie tussen de hulpverlener en &thijs en alle door de hulpverlener verrichte handelingen op de website.

1.4 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk door &thijs van de hand gewezen en zijn in de rechtsverhouding tussen de hulpverlener en &thijs niet van toepassing.

1.5 Als een onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn of wordt vernietigd, betekent dat niet dat de voorwaarden in hun geheel vervallen. Een dergelijk ongeldig, niet afdwingbaar of nietig onderdeel wordt dan vervangen of wordt geacht te zijn vervangen te zijn door een wel geldige en afdwingbare bepaling waarvan de interpretatie de strekking van het eerdere onderdeel zo dicht mogelijk nadert.

1.6 &thijs mag deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Door aanvaarding van deze voorwaarden geeft u &thijs het recht een wijziging of aanvulling van de voorwaarden uitsluitend elektronisch aan u ter beschikking te stellen.

1.7 In geval van wijziging van deze voorwaarden heeft de hulpverlener het recht de tussen &thijs en de hulpverlener op grond van registratie en aanvaarding van deze voorwaarden tussen de hulpverlener en &thijs tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden. Indien &thijs niet binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankondiging van de wijziging van deze voorwaarden een schriftelijk verzoek tot ontbinding heeft ontvangen verliest de hulpverlener dit recht en wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de betreffende wijziging.

2 DIENSTVERLENING EN ROL VAN &THIJS

2.1 Door aanvaarding van deze voorwaarden door de hulpverlener, al dan niet op de website, komt een overeenkomst van opdracht tussen hen tot stand (“overeenkomst”), op grond waarvan &thijs de op de website en in deze voorwaarden omschreven diensten aan en ten behoeve van de hulpverlener verleend en levert.

2.2 &thijs treedt op als tussenpersoon tussen ouder en hulpverlener met als doel om hen met elkaar in contact te brengen en een match tussen ouder en hulpverlener tot stand te brengen.

2.3 Op het moment dat er een match tussen &thijs en ouder op verzoek van de ouder tot stand is gebracht sluiten ouder en hulpverlener een overeenkomst tot zorgverlening. &thijs is geen partij bij deze overeenkomst en is ook niet verantwoordelijk voor correcte nakoming daarvan door de ouder of hulpverlener.

2.4 De hulpverlener is zich ervan bewust dat &thijs slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van enige overeenkomsten tussen ouder en hulpverlener en nimmer optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar.

2.5 &thijs geeft u geen garanties ten aanzien van de inhoud, toegankelijkheid en actualisering van de website.

3 REGISTRATIE EN GEBRUIK HULPVERLENER-ACCOUNT

3.1 Om u op de website te kunnen registreren als hulpverlener dient u meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn en over alle wettelijk en anderszins benodigde kwalificaties en opleidingen te beschikken benodigd om de aangeboden en verrichte hulpverlening te mogen aanbieden en verrichten. Daarnaast dient de hulpverlener van onbesproken gedrag te zijn en dient de hulpverlener op eerste verzoek een recent afgegeven verklaring omtrent het gedrag te overleggen. &thijs behoud zich het recht voor om de registratie van een hulpverlener te weigeren op voorgaande gronden of andere haar conveniërende gronden.

3.2 De hulpverlener staat er voor in dat de door hem/haar bij registratie en op enig ander moment op de website doorgegeven gegevens naar waarheid zijn ingevuld. In het kader van eventueel op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan &thijs stukken en/of bescheiden bij u opvragen om de door u opgegeven gegevens te controleren of te verifiëren. Aan een dergelijk verzoek moet u direct voldoen. Als u dat niet doet, onbereikbaar bent en/of blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, is &thijs gerechtigd u de toegang het beperken en/of blokkeren en uw hulpverlener-account te verwijderen.

3.3 De hulpverlener verplicht om de gegevens die zijn verstrekt bij registratie op de website telkens aan te vullen en/of te wijzigen als ze niet meer juist of volledig zijn.

3.4 De hulpverlener kan zijn/haar hulpverlener-account te allen tijde direct beëindigen door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek (per e-mail of brief) daartoe bij &thijs.

3.5 &thijs heeft het recht een hulpverlener-account met onmiddellijke ingang te verwijderen en de betreffende hulpverlener de toegang tot (bepaalde delen van) de website te ontzeggen als:

  • a) de hulpverlener zijn/haar verplichtingen onder de voorwaarden, jegens een ouder of anderszins vermeld op de website niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • b) de door de hulpverlener doorgegeven informatie en gegevens niet langer correct of volledig zijn en de hulpverlener dit niet op eerste verzoek van &thijs herstelt;
  • c) &thijs gegronde redenen heeft om aan te nemen dat in het kader van het aanmaken of in stand houden van het account identiteitsfraude is gepleegd;
  • d) &thijs klachten ontvangt van een ouder over de hulpverlener en &thijs op basis van deze klachten in haar redelijk oordeel de hulpverlener niet langer zijn diensten op de website kan laten aanbieden;
  • e) in geval van een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordeling van de hulpverlener die direct of indirect verband houdt met de uitoefening van zijn werkzaamheden of potentiele werkzaamheden voor ouders;
  • f) de hulpverlener afbreuk makende uitlatingen heeft gedaan over &thijs en/of de website;
  • g) bij een inbreuk door de hulpverlener van het in artikel 4.5 of 4.7 bepaalde;
  • h) er informatie over u openbaar wordt gemaakt of op andere wijze bij &thijs bekend wordt waardoor niet door &thijs kan worden gevergd om uw hulpverlener-account te handhaven.

3.6 Als &thijs op de gronden als omschreven in artikel 3.5 a – h tot één van de in dat artikel genoemde maatregelen overgaat, hoeft &thijs geen enkele vergoeding te betalen van schade of kosten die daardoor op enigerlei wijze is ontstaan. &thijs kan echter de door zichzelf geleden schade wel op u verhalen.

3.7 Na beëindiging van zijn/haar account heeft &thijs geen enkele verplichting meer jegens de hulpverlener. De hulpverlener blijft in dat geval onverkort gebonden aan artikel 3.6 en 8 van deze voorwaarden.

4 MATCH OUDER EN HULPVERLENER EN BETALING

4.1 Op het moment dat er volgens &thijs een geschikte match is gevonden tussen een ouder en een hulpverlener dan worden zij door &thijs met elkaar in contact gebracht.

4.2 Besluiten de ouder en de hulpverlener om met elkaar verder te gaan dan zullen zij overgaan tot het sluiten van een zorgovereenkomst.

4.3 De hulpverlener is verplicht alle voor de ouder gewerkte uren correct door te geven aan &thijs.

4.4 De door hulpverlener gewerkte uren ten behoeve van de ouder zullen door &thijs namens de hulpverlener maandelijks met een opslag van 5% worden gefactureerd aan de ouder. Inning van dit bedrag zal plaatsvinden door de hulpverlener, die hier zelf verantwoordelijk voor zal zijn. &thijs neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor te late dan wel niet betaling van een ouder dan wel de Sociale Verzekeringsbank namens en/of op verzoek van de ouder.

4.5 De hulpverlener stelt &thijs maandelijks uiterlijk 5 (vijf) werkdagen na het einde van de maand op de hoogte van het aantal gewerkte uren ten behoeve van ouders en het gehanteerde uurtarief. Dit overzicht vermeldt alle door de hulpverlener voor ouders verrichte werkzaamheden en is juist en volledig. Indien de hulpverlener niet tijdig een correct overzicht aanlevert is &thijs in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.5 gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en worden alle aan &thijs verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

4.6 Van het totale factuurbedrag zal maandelijks een bedrag ter hoogte van maximaal 10% door &thijs via automatische incasso worden geïnd bij de hulpverlener in het kader van de door &thijs verleende dienstverlening. Door het aanvaarden van de toepasselijkheid van deze voorwaarden verklaart de hulpverlener zich akkoord met deze maandelijkse automatische incasso.

4.7 In geval de automatische incasso wordt geweigerd door de bank of ingetrokken door de hulpverlener, in welk geval de hulpverlener &thijs hier onverwijld van in kennis stelt. In een dergelijk geval is &thijs gerechtigd om een voorschot te verlangen van de hulpverlener voor de te innen bedragen en/of de overeenkomst tussen de hulpverlener en &thijs per direct te beëindigen in overeenstemming met het in artikel 3.5 bepaalde.

5 EXCLUSIVITEIT

5.1 Het is de hulpverlener niet toegestaan om buiten de website of &thijs om contact te zoeken met een ouder en met laatstgenoemde buiten &thijs om een zorgovereenkomst te sluiten. Doet de hulpverlener dit wel dan is de hulpverlener een boete aan &thijs verschuldigd ter hoogte van EUR 1.000 per overtreding en EUR 250 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

6 BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 De gegevens op en van de website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving beschermd.

6.2 Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van &thijs. Het opvragen en bekijken van de op de website gepubliceerde gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

6.3 De hulpverlener verklaart dat de intellectuele eigendomsrechten op de door de hulpverlener op de website doorgegeven informatie en gegevens door het ter beschikking stelling of plaatsing overgedragen worden aan &thijs. Voor zover op grond van de wet additionele leveringsvereisten gelden voor de levering van de voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten aan &thijs dan zal de hulpverlener op eerste verzoek hieraan meewerken.

6.4 De hulpverlener geeft &thijs door verstrekking van de door hem/haar aangeleverde informatie en gegevens het recht deze informatie en gegevens op de website te plaatsen en met dat doel te gebruiken.

6.5 De woord- en beeldmerken op de website zijn van &thijs en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van &thijs of de betreffende licentiegever.

7 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

7.1 De privacyverklaring van &thijs geldt voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen u en &thijs. We mogen er vanuit gaan dat de hulpverlener kennis heeft genomen van de privacyverklaring van &thijs en dat de hulpverlener instemt met de daarin beschreven verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens.

8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 &thijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van andere gebruikers van de website. &thijs is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2 Mocht &thijs, om welke reden dan ook, toch enige schade moeten vergoeden, dan zal deze schadevergoeding voor Hulpverlener nooit hoger kunnen zijn dan EUR 1.000.

8.3 &thijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van door een andere gebruiker van de website verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4 &thijs is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van mededelingen door het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)communicatiemiddel in het verkeer tussen u en &thijs en tussen gebruikers van de website onderling. Ook is &thijs niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. &thijs sluit verder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven antwoorden op vragen.

8.5 &thijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins. &thijs is voorts niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder verstaan we onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internetproviders, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

8.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van &thijs gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van &thijs of haar leidinggevenden.

9 OVERMACHT

9.1 Bij overmacht (zoals bedoeld in artikel 9.2) is &thijs niet gehouden haar verplichtingen aan de hulpverlener na te komen, dan wel worden haar verplichtingen ten aanzien van de hulpverlener voor de duur van de overmacht opgeschort.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die plaatsvindt buiten de wil van &thijs, waardoor de nakoming van haar verplichtingen aan de hulpverlener geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij bedrijfsstoringen, energiestoringen, brand en het ontbreken van enige via de overheid te krijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website of uw hulpverlener-account.

10 ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 Alle mededelingen die te maken hebben met de overeenkomst moeten schriftelijk in het Nederlands worden gedaan en mogen alleen persoonlijk ter hand worden gesteld of per aangetekende post, koerier, fax of e-mail worden verzonden naar adressen en faxnummers waarvan &thijs en de hulpverlener elkaar van tijd tot tijd in kennis stellen. Een kennisgeving geldt zodra hij wordt ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van terhandstelling (als het persoonlijk is overhandigd, of verstuurd per aangetekende post of koerier) of op het moment van geslaagde verzending (als het is verstuurd per fax of e-mail).

10.2 &thijs kan de rechtsverhouding met de hulpverlener en de rechten, plichten en nevenrechten die daarbij horen (geheel of gedeeltelijk) overdragen of verpanden aan een derde. Door het van toepassing worden van de voorwaarden heeft de hulpverlener bij voorbaat toestemming gegeven voor deze contractsoverneming dan wel verpanding.

10.3 De Gebruiker mag zijn/haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, verpanden of anderszins bezwaren aan, of de overname, verpanding of bezwaring ervan bewerkstelligen door, enige andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van &thijs.

11 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

11.1 Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd geschillen die verband houden met deze voorwaarden te beslechten, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.