Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN &thijs

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik door de ouder (daaronder mede verstaan een voogd en/of ander gezinslid van het hulpbehoevende kind) (“ouder”) van de website van &thijs (“website”) in het kader van zijn/haar hulpvraag en de daaruit voortvloeiende dienstverlening door &thijs. De website is eigendom van en wordt aangeboden door B.V. &thijs (KvK 63940426). Deze voorwaarden zijn terug te vinden en te downloaden op ‘www.enthijs.nl’ en worden op eerste verzoek toegestuurd.

1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden van toepassing tussen de ouder en &thijs door uitdrukkelijke aanvaarding daarvan door de ouder op de website. Toepasselijkheid van deze voorwaarden is een voorwaarde voor het aanmaken van een ouder-account door de ouder op de website. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing in de relatie tussen de ouder en &thijs en alle door de ouder verrichte handelingen op de website. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk door &thijs van de hand gewezen en zijn in de rechtsverhouding tussen de ouder en &thijs niet van toepassing.
&thijs mag deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Door aanvaarding van deze voorwaarden geeft u &thijs het recht een wijziging of aanvulling van de voorwaarden uitsluitend elektronisch aan u ter beschikking te stellen. In geval van wijziging van deze voorwaarden heeft de ouder het recht zijn/haar ouder-account direct op te zeggen door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek (per e-mail of brief) daartoe bij &thijs. &thijs zal hiertoe alle medewerking verlenen. Indien &thijs niet binnen veertien (14) kalenderdagen na de aankondiging van de wijziging van deze voorwaarden een schriftelijk verzoek tot het opzeggen van de ouder-account heeft ontvangen, dan wordt de ouder geacht akkoord te zijn gegaan met de betreffende wijziging.

2 DIENSTVERLENING EN ROL VAN &thijs

2.1 &thijs treedt op als tussenpersoon tussen ouder en hulpverlener met als doel om hen met elkaar in contact te brengen en een match tussen ouder en hulpverlener tot stand te brengen.

2.2 Op het moment dat er een match tussen &thijs en ouder op verzoek van de ouder tot stand is gebracht sluiten ouder en hulpverlener een overeenkomst tot zorgverlening. &thijs is geen partij bij deze overeenkomst en is ook niet verantwoordelijk voor correcte nakoming daarvan door de hulpverlener.

2.3 De ouder is zich ervan bewust dat &thijs slechts een faciliterende rol heeft, niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van enige overeenkomsten tussen ouder en hulpverlener en nimmer optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar.

2.4 &thijs toetst de op de website aangeboden hulpverlener slechts op de door de hulpverlener bij registratie op de website medegedeelde gegevens. &thijs streeft ernaar dat de op de website aangeboden hulpverleners voldoen en blijven voldoen aan de gewenste kwaliteits- en capaciteitseisen. &thijs doet echter geen volledig inhoudelijk onderzoek naar de capaciteiten van de hulpverlener en/of naar de kwaliteit van de door de hulpverlener aangeboden hulp en kan hier niet voor instaan.

2.5 &thijs streeft ernaar om alle op haar website een juist en accuraat beeld te geven van de capaciteiten van de hulpverlener en/of naar de kwaliteit van de door de hulpverlener aangeboden hulp maar staat op geen enkele wijze in voor de op de website ten aanzien van de hulpverleners vermelde informatie en gegevens.

2.6 &thijs geeft u geen garanties ten aanzien van de inhoud, toegankelijkheid en actualisering van de website.

3 REGISTRATIE EN GEBRUIK OUDER-ACCOUNT

3.1 Om u op de website te kunnen registreren als ouder dient u meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn.

3.2 De ouder staat er voor in dat de door hem/haar bij registratie en op enig ander moment op de website doorgegeven gegevens naar waarheid zijn ingevuld. In het kader van eventueel op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving kan &thijs stukken en/of bescheiden bij u opvragen om de door u opgegeven gegevens te controleren of te verifiëren. Aan een dergelijk verzoek moet u direct voldoen. Als u dat niet doet, onbereikbaar bent en/of blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, is &thijs gerechtigd u de toegang het beperken en/of blokkeren en uw ouder-account te verwijderen.

3.3 De ouder is verplicht om de gegevens die zijn verstrekt bij registratie op de website telkens aan te vullen en/of te wijzigen als ze niet meer juist of volledig zijn.

3.4 De ouder kan zijn/haar ouder-account te allen tijde direct beëindigen door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek (per e-mail of brief) daartoe bij &thijs.

3.5 &thijs heeft het recht een ouder-account met onmiddellijke ingang te verwijderen en de betreffende ouder de toegang tot (bepaalde delen van) de website te ontzeggen als:

  • a) de ouder zijn/haar verplichtingen onder de voorwaarden, jegens een hulpverlener of anderszins vermeld op de website niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • b) de door de ouder doorgegeven informatie en gegevens niet langer correct of volledig zijn en de ouder dit niet op eerste verzoek van &thijs herstelt;
  • c) &thijs gegronde redenen heeft om aan te nemen dat in het kader van het aanmaken of in stand houden van het account identiteitsfraude is gepleegd; of
  • d) de ouder afbreukmakende uitlatingen heeft gedaan over &thijs en/of de website.

3.6 Als &thijs op de gronden als omschreven in artikel 3.5 a – d tot één van de in dat artikel genoemde maatregelen overgaat, hoeft &thijs geen enkele vergoeding te betalen van schade of kosten die daardoor op enigerlei wijze is ontstaan. &thijs kan echter de door zichzelf geleden schade wel op u verhalen.

3.7 Na beëindiging van zijn/haar account heeft &thijs geen enkele verplichting meer jegens de ouder. De ouder blijft in dat geval onverkort gebonden aan artikel 3.6 en 8 van deze voorwaarden.

4 MATCH OUDER EN HULPVERLENER EN BETALING

4.1 Op het moment dat de ouder alle op de website gevraagde informatie heeft ingevoerd en de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft geaccepteerd zal &thijs op zoek gaan naar een geschikte match tussen de ouder en een hulpverlener.

4.2 Zodra volgens &thijs een geschikte match is gevonden worden de ouder en hulpverlener door &thijs met elkaar in contact gebracht.

4.3 Besluiten de ouder en de hulpverlener om met elkaar verder te gaan dan zullen zij overgaan tot het sluiten van een zorgovereenkomst.

4.4 De door hulpverlener gewerkte uren ten behoeve van de ouder zullen door &thijs namens de hulpverlener maandelijks worden gefactureerd aan de ouder. Van het totale factuurbedrag zal een bedrag ter hoogte van 10% naar &thijs gaan in het kader van de door &thijs verleende dienstverlening.

4.5 Het factuurbedrag dient rechtstreeks te worden voldaan door de ouder dan wel, namens en/of op verzoek van de ouder door de Sociale Verzekeringsbank, aan de hulpverlener op het in de factuur aangegeven rekeningnummer ten name van de hulpverlener binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. De ouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de volledige betaling van de factuur.

5 BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1 De gegevens op en van de website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving beschermd.

5.2 Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van &thijs. Het opvragen en bekijken van de op de website gepubliceerde gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

5.3 De ouder verklaart dat de intellectuele eigendomsrechten op de door de ouder op de website doorgegeven informatie en gegevens door het ter beschikking stelling of plaatsing overgedragen worden aan &thijs. Voor zover op grond van de wet additionele leveringsvereisten gelden voor de levering van de voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten aan &thijs dan zal de ouder op eerste verzoek hieraan meewerken.

5.4 De ouder geeft &thijs door verstrekking van de door hem/haar aangeleverde informatie en gegevens het recht deze informatie en gegevens op de website te plaatsen en met dat doel te gebruiken.

5.5 De woord- en beeldmerken op de website zijn van &thijs en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van &thijs of de betreffende licentiegever.

6 PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

6.1 De privacyverklaring van &thijs geldt voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen u en &thijs. We mogen er vanuit gaan dat de ouder kennis heeft genomen van de privacyverklaring van &thijs en dat de ouder instemt met de daarin beschreven verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens.

7 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1 &thijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van andere gebruikers van de website. &thijs is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 &thijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan ten gevolge van door een andere gebruiker van de website verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 &thijs is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door – al dan niet tijdelijke – onbereikbaarheid of verwijdering van de website wegens onderhoud of anderszins. &thijs is voorts niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

7.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van &thijs gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van &thijs of haar leidinggevenden.

8 TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

8.1 Deze voorwaarden en de juridische relatie tussen de ouder en &thijs worden beheerst door Nederlands recht.

8.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd geschillen die verband houden met deze voorwaarden en/of de juridische relatie tussen de ouder en &thijs te beslechten, onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.