Privacy disclaimer

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van B.V. &thijs (hierna te noemen: “&thijs”), ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63940426, inzake de website enthijs.nl (hierna te noemen: de “Website”).

&thijs is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de Website van essentieel belang is voor haar activiteiten, hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. &thijs draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die via de Website wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij houdt &thijs zich aan de wet en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking is door &thijs, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van &thijs, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het (klanten)systeem van &thijs en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door &thijs. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en &thijs.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

&thijs behoudt zich het recht voor om niet-persoonsgebonden gegevens van groepen van gebruikers te delen met overheids- en/of (niet-commerciële) onderzoeksinstellingen ten behoeve van statistische analyse en/of onderzoek.

Bewaartermijn

&thijs bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Informatie website

&thijs staat nimmer in voor de juistheid en volledigheid van door gebruikers op de website geplaatste informatie en gegevens noch voor informatie en gegevens op andere websites die toegankelijk zijn via de op de Website geplaatste hyperlinks en/of verwijzingen.

Cookies

&thijs maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. In de cookieverklaring leest u alles over het gebruik van cookies door &thijs.

Wijzigingen

&thijs behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien &thijs een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop &thijs uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de Website.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan: info@enthijs.nl.